Cao Tentoonstellingsbedrijven verlengd t/m eind 2021

13-7-2021

In de zomer van 2019 zijn Cao partijen gestart met onderhandelingen over de verlenging van de Cao tentoonstellingsbedrijven per 2020. Kort na het opschorten daarvan in januari 2020, kwam de sector vanwege corona vrijwel volledig tot stilstand. In de afgelopen maanden hebben sociale partners diverse gesprekken gevoerd over het belang van Cao afspraken, overleven van de crisis, behoud van werkgelegenheid en perspectief voor de toekomst.

Deze gesprekken hebben geleid tot een eindbod namens werkgevers. Het merendeel van de achterban van sociale partners heeft inmiddels ingestemd met het eindbod en dat betekent dat de Cao nu definitief verlengd is.
 
De belangrijkste kenmerken van het akkoord:
  • Looptijd tot 31 december 2021
  • Prijscompensatie van 1,25% per 1 september
  • Eenmalige uitkering van € 150,- (bruto & naar rato) bij de salarisbetaling van december 2021
Nieuw functiegebouw
Daarnaast worden in deze Cao de eerste stappen gezet naar de implementatie van een herzien functiegebouw. Afgelopen jaar is door sociale partners met leden gewerkt aan een helder en herkenbaar functiegebouw dat zorgt voor duidelijkheid over resultaatgebieden en competenties. Het nieuwe functiegebouw vormt de basis van de functionerings- en beoordelingscyclus en zorgt bovendien voor een objectieve vaststelling van salarissen en rechtvaardige salarisverhoudingen tussen collega’s.
 
Verder is de nadrukkelijke intentie uitgesproken, de gesprekken na de zomer direct voort te willen zetten over verlenging van de Cao vanaf 2022. De toekomst van de sector, gezond en aantrekkelijk om in te werken, zal daarbij een leidraad zijn. Indicatoren die richtinggevend kunnen zijn in deze gesprekken en als basis dienen voor nieuwe en betere afspraken, zijn
  • de omzet in het 4e kwartaal van 2021
  • het aantal werknemers en bedrijven in de sector
  • faillissementen en bedrijfsbeëindigingen
  • ontvangen steunmaatregelen
Beloningsonderzoek
Sociale partners hebben, in navolging op de implementatie van het nieuwe functiegebouw, ook met elkaar afgesproken een beloningsonderzoek uit te laten voeren en de uitkomsten daarvan mee te wegen in de nieuw te maken afspraken.
 
‘We zijn blij dat we deze afspraken hebben kunnen maken en dat we met elkaar aan de slag gaan op een aantal specifieke, en voor alle betrokkenen, essentiële onderwerpen,’ aldus Riemer Rijpkema, directeur CLC-VECTA.
 
Sabine de Vriend, bestuurder FNV vult aan: ‘Deze afspraken, in deze moeilijke tijd, zijn  een begin. We moeten nu samenwerken in het belang van de branche en de mensen die er in werkzaam zijn, voor het behoud van de werkgelegenheid en vakmanschap in de branche.‘ 

Roel van Dijk, bestuurder bij CNV Vakmensen, besluit: ‘De afspraken die we met elkaar hebben gemaakt, vormen een goede basis voor de toekomst, die we dan ook met vertrouwen tegemoet zien.’

 
Publicatie & AVV
Binnen afzienbare tijd zal de nieuwe Cao tekst digitaal beschikbaar zijn, boekjes zullen naar verwachting in september volgen. Sociale partners bieden de Cao zoals te doen gebruikelijk aan bij het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid met het verzoek deze algemeen verbindend te verklaren. Daarmee is de Cao verplicht voor alle werkgevers en werknemers in de sector.
 
Heb je vragen? Neem dan contact op met het Cao secretariaat via 0346-352444 / dineke@clcvecta.nl.

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers