Overtredingen van de Arbowet sneller en hoger beboet

11-9-2019

Uit een eerder gepubliceerd onderzoek van de Inspectie SZW blijkt dat in 2018 slechts 49 procent van de werkgevers beschikte over een RI&E. Slechts 30 procent van de bedrijven heeft een RI&E waarin ook daadwerkelijk alle belangrijke risico’s zijn geïnventariseerd. Met de nieuwe Beleidsregel boeteoplegging Arbeidsomstandighedenwet (per 23 juli 2019), levert dat een stevige boete op. De wijziging is bedoeld om het sanctiebeleid met betrekking tot het niet voldoen aan de verplichtingen met betrekking tot de risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) aan te scherpen.

Geen RI&E en/of Plan van Aanpak
Het niet beschikken over een RI&E als werkgever is nu aangemerkt als een overtreding met directe boete. De boete is bovendien verhoogd van categorie 4 naar categorie 5: van € 3.000 naar € 4.500. Het ontbreken van een Plan van Aanpak waarin is aangegeven welke maatregelen worden genomen en binnen welke termijn, is nu ook een overtreding waar direct een boete op staat. Het boetenormbedrag hiervoor is verhoogd van categorie 2 naar categorie 4: van € 750 naar € 3.000. Het niet hebben van een RI&E én Plan van Aanpak wordt aangemerkt als 1 overtreding, namelijk het niet beschikken over de RI&E.

Overige tekortkomingen in RI&E en Plan van Aanpak
Voor overige tekortkomingen met betrekking tot de RI&E en het Plan van Aanpak, is het boetenormbedrag verhoogd van categorie 2 naar categorie 3: van € 750 naar € 1.500. Deze verhoging geldt ook voor naleving van de RI&E t.a.v. het werken met gevaarlijke stoffen, waaronder kankerverwekkende stoffen en stoffen die toxisch zijn voor de voortplanting. Als een dergelijke tekortkoming door de Inspectie wordt geconstateerd, volgt eerst een waarschuwing of eis voor de Inspectie overgaat tot het opleggen van een boete.  

Arbeidsongevallen
Daarnaast heeft de wijziging ook gevolgen voor de hoogte van de boete bij arbeidsongevallen die leiden tot letsel en ziekenhuisopname; de Inspectie SZW kijkt voor de hoogte van de boete in dit geval meer naar de ernst en de duur van het letsel en de ziekenhuisopname. Daarbij gaan zij uit van het letsel en/of de ziekenhuisopname zoals opgenomen in het boeterapport.

Aan de slag? RI&E opstellen
Je kunt je RI&E laten opstellen door een Arbodeskundige, maar je kunt hem ook zelf opstellen met behulp van zogenaamde RI&E-instrumenten. Deze instrumenten zijn ontwikkeld door brancheorganisaties waardoor de risico’s die aan bod komen zijn afgestemd op de meest voorkomende risico’s in de betreffende branche. Veel van deze Branche RI&E’s kennen bovendien een toetsingsvrijstelling (zo ook die voor de Tentoonstellingsbranche).

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers