Update: CLC-VECTA event verzekering & coronavirus

02-3-2020

Helaas hebben verzekeraars met onmiddellijke ingang besloten de dekkingsgrond voor de CLC-VECTA event verzekering te beperken ten aanzien van de dekking vanwege de gevolgen van het coronavirus. Dit vanwege het groot aantal lastminute aanvragen en het inmiddels bekende risico van het coronavirus.
 
Concreet betekent dit dat per direct de CLC-VECTA event verzekering enkel voor evenementen die plaatsvinden in Nederland nog is af te sluiten zonder dekking voor het coronavirus.
 
Voor evenementen buiten Nederland c.q. incentives is de verzekering met coronadekking enkel nog in te kopen tegen een premietoeslag van 2,75%. Incentives met een verzekerde waarde van meer dan € 50.000 moeten sowieso eerst op aanvraag worden geplaatst bij de verzekeraar. En enkel aanvragen voor dekkingen binnen 5 dagen na boeking / bevestiging komen in aanmerking voor dekking.
 
Verdere uitsluitingen voor reeds bekende beperkingen blijven vanzelfsprekend nog steeds van kracht.
 
Verzekeren zonder coronavirusdekking
De reguliere premies en voorwaarden blijven nog wel van kracht voor dekkingen waarbij het coronavirus is uitgesloten als verzekerd voorval.

______________________________________________________________________________

English Translation:


Unfortunately, insurers have decided with immediate effect to limit the coverage for the CLC-VECTA event insurance with regard to coverage due to the effects of the corona virus. This is due to the large number of last minute requests and the known risk of the corona virus.
  
In concrete terms, this means that as effective immediately, the CLC-VECTA event insurance can only be taken out for events that take place in the Netherlands without coverage for the corona virus.
  
For events outside the Netherlands and / or incentives, the insurance with corona coverage can only be purchased at a premium surcharge of 2.75%. Incentives with an insured value of more than € 50,000 are in any case first placed on request with the insurer. Besides, only requests for coverage within 5 days after booking / confirmation are eligible for coverage.
  
Further exclusions for already known limitations remain in force.
  
Insurance without coronavirus coverage
The regular premiums and conditions still apply for coverings where the corona virus is excluded as an insured event.

 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers