Informatie

Wetten en normen

Arbowet art 3.1 a; b; c;
Arbowet art 8 Arbobesluit art 5.5 voorlichting

Arbobesluit art 1.1.4
Arbobesluit afdeling 9 Zwangeren
Arbobesluit art 5.2; 5.3; 5.5; 5.6
Arbobesluit hoofdstuk 8: artikel 8.3.1

Arbobesluit:
Bijlagen 1 en 2 richtlijn 90/269/EEG
Bijlage 1 richtlijn 92/85/EEG Zwangeren.

NIOSH-tilnorm over het voorkomen of beperken van gevaren ten behoeve van de veiligheid en gezondheid. De NIOSH-tilnorm is een specifieke methode en tevens wettelijke formule voor het berekenen van maximaal te tillen lasten.

 

Achtergrondinfo

AI-blad (ARBO Informatie) nr. 29, thema Fysieke Belasting.

A-bladen Tillen; deze bevatten afspraken om de lichamelijke belasting door tillen in de bouwnijverheid en de tentoonstellingsbranche zoveel mogelijk terug te dringen. Een algemeen A-blad Tillen en specifieke brochures voor de werkgever en de werknemer zijn beschikbaar via de website www.volandis.nl

SER Publicatie Handreiking Arbo maatregelen Zwangerschap & Werk

https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2018/SER-arboplatform-handreiking-zwangerschap-en-werk.pdf
 

Referenties / Links

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

FNV  

CNV Vakmensen

Volandis: kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Arbosite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SDU (uitgever van AI-blad ARBO Informatie)

 

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers