Gedragscode

Kwaliteitswaarborg
CLC-VECTA leden werken volgens een gedragscode die je als opdrachtgever de zekerheid biedt dat je zakendoet met een professionele, betrouwbare partij.

CLC-VECTA leden zijn zich bewust van de (maatschappelijke) impact van de leveranties en adviezen die zij aan hun opdrachtgevers verrichten en nemen hun verantwoordelijkheid in acht.

CLC-VECTA leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid om zich bij de ontwikkeling van leveranties en adviezen mede te laten leiden door de principes van een duurzame samenleving.

CLC-VECTA leden handelen nimmer bewust of doen hun klanten bewust voorstellen in strijd met de letter of de geest van bestaande wet- en regelgeving.

CLC-VECTA leden steunen onvoorwaardelijk het principe van zelfregulering. Zij nemen de regels van eerlijkheid, goede smaak en fatsoen in acht en voorkomen misleiding en discriminatie van wie dan ook.

CLC-VECTA leden zullen hun (potentiële) opdrachtgevers te allen tijde transparant en deugdelijk vooraf informeren over de voorwaarden en kosten samenhangende met de in het kader van de opdracht te verrichten werkzaamheden.

CLC-VECTA leden zorgen ervoor dat de door hun klanten aan hen en hun medewerkers toevertrouwde geheime informatie steeds als zodanig wordt behandeld.

CLC-VECTA leden ondersteunen vanuit professioneel oogpunt de (ongeschreven) regels ten opzichte van hun gedrag ten tijde van competitie met andere leveranciers.

CLC-VECTA leden onderschrijven de noodzaak van continue verbetering van de kwaliteit en effectiviteit van hun dienstverlening en de daartoe noodzakelijke continue professionele ontwikkeling van hun management en medewerkers.

CLC-VECTA leden zullen klanten sterk betrekken bij de ontwikkeling, realisatie, introductie en/of verspreiding van innovatie.

CLC-VECTA leden zijn het er intern, binnen de organisatie over eens wat klantgerichtheid is en hanteren dienaangaande een set van kernwaarden binnen de onderneming.

CLC-VECTA leden houden regelmatig een klanttevredenheid onderzoek waarbij de kwaliteit van samenwerken met klanten wordt gemeten, geëvalueerd en gecommuniceerd met de klant.

CLC-VECTA leden dragen bij aan het verder professionaliseren van de branche door actief hun kennis te delen.

CLC-VECTA leden rekenen het tot hun verantwoordelijkheid te waken over de integriteit binnen de organisatie.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers