Informatie

Wetten en normen

Arbowet art 3.1 a; b; c; Arbeidshygiënische strategie
Arbowet art 8  Arbobesluit art 5.5 voorlichting
Arbowet art 19  ZZP-er
Arbobesluit art 1.42 1ste; 2de; 3de lid; Organisatie van de arbeid; art 5.13a - b,c,d Zwangeren
Arbobesluit art 5.2; 5.3; 5.5; 5.6 Fysieke belasting
Arbobesluit hoofdstuk 8: artikel 8.3. 1ste lid Persoonlijke beschermingsmiddelen
Bijlagen 1 en 2 richtlijn 90/269/EEG
Bijlage 1 richtlijn 92/85/EEG  zwangeren.

Mital-methode (1993).
Voor de bepaling van het maximale draaggewicht kan gebruik worden gemaakt van de Mital-methode.


Achtergrond info

AI-blad (ARBO Informatie) nr. 29, thema Fysieke Belasting.
A-bladen Tillen; deze bevatten afspraken om de lichamelijke belasting door tillen in de bouwnijverheid en de tentoonstellingsbranche zoveel mogelijk terug te dringen. Een algemeen A-blad Tillen en specifieke brochures voor de werkgever en de werknemer zijn beschikbaar via de website www.volandis.nl
Snelle methode maximaal draaggewicht te bepalen. https://www.vbn.nl
De SER Handreiking Zwangerschap en Werk geeft een nadere beschrijving van de Algemene maatregelen. Vervolgens is er een uitwerking maatregelen in voor risico specifieke Modules.  Voor Fysiek belastend werk geeft de  ‘Handreiking Zwangerschap en Werk’  van het SER is in de Modules A1; A2: A3 nader te nemen stappen beschreven.

Referenties/ Links

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication 
FNV Meubel & Hout
Volandis: kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid  www.volandis.nl
Arbosite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SDU (uitgever van AI-blad ARBO Informatie)
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers