Informatie

Wetten en Normen

Arbowet art 3.1 a; b; c
Arbowet art 8 voorlichting

Arbobesluit art 1.1.4a definitie fysieke belasting

Arbobesluit afdeling 9 Zwangeren

Arbobesluit art 5.2; 5.3; 5.4;  5.5; 5.6

Arbobesluit hoofdstuk 8: artikel 8.3.1

Arbobesluit:
Bijlagen 1en 2 richtlijn 90/269/EEG
Bijlage 1 richtlijn 92/85/EEG  zwangeren

De tabel van Delleman (1995) geeft richtlijnen voor het duwend of trekkend verplaatsen van lasten. Werkgevers en werknemers hebben de tabel van Delleman tot branchenorm verheven.

De zogenaamde KIM-methode (Kern Indicator Methode) om duw- en trekkrachten te beoordelen via https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/instrumenten/kim-duwen-en-trekken


Achtergrondinfo

AI-blad (ARBO Informatie) nr. 29, thema Fysieke Belasting
SER Publicatie Handreiking Arbo maatregelen Zwangerschap & Werk
https://www.ser.nl/-/media/ser/downloads/overige-publicaties/2018/SER-arboplatform-handreiking-zwangerschap-en-werk.pdf
KIM methodiek
https://www.arboportaal.nl/externe-bronnen/instrumenten/kim-duwen-en-trekken
Duw en trek check
https://www.fysiekebelasting.tno.nl/nl/instrumenten/duw-en-trek-check-dutch/

Referenties/ Links

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

FNV  
CNV Vakmensen
Volandis: kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid
Arbosite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
SDU (uitgever van AI-blad ARBO Informatie)

 
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers