Maatregelen

Bronaanpak ter voorkoming van gezondheidsschade doorblootstelling
Blootstelling aan fysieke belasting door ongunstige werkhoudingen wordt bij de bron aan gepakt ter voorkoming van lang staan; ver reiken; bukken en hurken:

Werkmethode magazijn

 • Materiaal wordt met hulpmiddelen zoals een heftruck of elektrische palletheffer, steekwagens, meubelwagens van de transportwagen uit de rekken/stelling gehaald naar de opstellocatie gebracht, zodat er geen reiken en met gedraaide romp gewerkt wordt.
 • Camera toepassing op de heftruck; reachtruck voor zicht op de plaatsing hoogte in een stelling van materiaal uit hogere stellingen het voorkomen dat het hoofd sterk en langere tijd achterover geknikt moet worden.
 • Elektrisch rollend palletheffers voor verder transport naar een werkplaats; spuitcabine; eindopslag.
Werkmethode werkplaats
 • Aan beide zijden van de enkelvoudige machine in een werkplaats een in hoogte instelbare heftafel of aan-afvoerbaan voor een goede werkhouding zonder reiken en bukken.
 • Automatische invoer en uitvoer bij meer geautomatiseerde machines.
Spuiterij
 • Spuitrobot voor spuiters waardoor Spuithandelingen van de werknemers worden overgenomen zodat slechte houdingen vermeden worden.
 • Bij handmatig spuiten de werkstukken op in hoogte verstelbare en draaibare werktafels om reiken en rompdraaiingen te verminderen.
Transport
Met een elektrische handpalletwagen worden lasten als pallets rechtstandig in en uit de laadzone gebracht/ gehaald ter voorkoming dat er onnodig gemanipuleerd moet worden met rompbewegingen.

Locaties
 • Voldoende vrije transportpaden om zonder hinder waarbij rompbewegingen nodig zijn te verminderen.
 • Materiaal wordt met hulpmiddelen zoals een heftruck of elektrische palletheffer, steekwagens, meubelwagens van de transportwagen naar de opstellocatie gebracht.
 • Rollend materieel als elektrische aangedreven steekwagens om tafels en stoelhouders voor stoelen zonder bovenmatig manipuleren te verplaatsen.
 • Gebruik maken van bordestrap; rolsteiger; schaafheffer om werken boven de schouder te voorkomen bij (de)montage stands en podia.
 • Uitrolbaar tapijt leggen boven tegels om veelvuldig bukken te voorkomen / verminderen. 
 • Gereedschappen in rolbare gereedschapswagen om deze zonder tillen/dragen op een locatie te verplaatsen.
  (Arbobesluit art 5.2; 5.3 1ste lid Voorkomen/ beperken gevaren)
 
Collectieve maatregelen ter voorkoming van gezondheidsschade
Als bronaanpak niet mogelijk is dan treffen we collectieve beschermingsmaatregelen, waarbij fysieke belasting veelal door technische hulpmiddelen wordt verminderd.

Voorlichting
Aan werknemers (inclusief de  mogelijke ZZP-er) die werk doen waarbij sprake is van ongunstige werkhoudingen bij bewerkingen en transportbewegingen wordt doeltreffend voorlichting en onderricht gegeven over de juiste werkmethoden. De volgende punten zijn hierbij van belang:
 • De gevaren zijn van het handmatig manipuleren van lasten en de gevolgen dat voor betrokkene en werkgever kan hebben;
 • Hoe de beschikbare (elektrische) hulpmiddelen te gebruiken om dit gevaar zo veel mogelijk te beperken;
 • De noodzaak en verwachting dat er gebruik gemaakt wordt van alle mogelijkheden om de ongunstige werkhoudingen en de daarbij horende gezondheidsbelasting zo laag als mogelijk te houden;
 • Nadere uitleg over de juiste werkhouding bij werken aan werktafels; machines en hulpmiddelen om reiken en voorover staan te voorkomen.
  Houd daarbij aan dat het werk dat op het werkblad gedaan moet worden tussen de 10 en 40 cm onder ellebooghoogte plaatsvindt.
 • Hersteltijd / pauze tijdens de werkzaamheden.
 • Belang van Taakroulatie.
Betrek een deskundige (bijv. een ergonoom van uw arbodienstverlener) bij het zoeken naar oplossingen en het geven van instructies voor ergonomisch verantwoorde werkhoudingen.
(Arbobesluit art 5.5  voorlichting)

Organisatorische maatregelen
Werkomgeving/ werkwijze  werkplaats; spuiterij
 • Geveerd ophangsysteem van elektrisch handgereedschap bij seriematige bewerkingen.
 • De maximale reikafstand ongeveer één armlengte. Bij een hoge frequentie moet de reikafstand beperkt worden tot één onderarmlengte.
 • Voldoende ruimte voor de voeten en knieën onder het werkblad en bij machinebedieningsplaatsen.
 • De werkomgeving waarbij van belang van aandacht over de beschikbare ruimte en het wegnemen van mogelijke hindernissen.
 • Afwisseling en taakroulatie op basis van o.a. onderstaande basis:
 • Geknield en bukkend werk niet langer dan 30 minuten achtereen.
 • Geen werkzaamheden boven de schouders. Voorzie in hulpmiddelen als een in hoogte instelbare tafel zodat de werkhoogte op ongeveer 10 tot 40 cm onder de ellebooghoogte blijft
 • Voorzien in stasteunen bij vaste werkplekken als machines, zodat niet langer dan een uur aaneengesloten staand gewerkt wordt en niet meer dan 4 uren per werkdag. (verlichting benen en onderrug).
 • Bij langer staan aan machines of werkbanken een ergomat voor stimulering van de bloeddoorstroming in de benen en ervaring van een zachtere ondergrond en stabiliteit.
 • Pauze op regelmatige tijden.
 • Werkzaamheden waarbij de werkhouding alsnog ongunstig is kan worden verlicht door deze belasting beter te verdelen over de dag en over meerdere personen. (Arbobesluit art 5.2; 5.3 1ste lid Voorkomen/ beperken gevaren)

Nadere beoordeling werkhouding
Bij het bepalen of er sprake is van fysieke belasting door ongunstige werkhouding wordt de lichamelijke belasting door tillen in relatie met de kenmerken (gewichten; omvang; gewichtsverdeling) en de wijze van uitvoering nader beoordeeld. Hulpmiddelen daarbij zijn:

Werkhouding Instrument (WHI)
Het Werkhoudingeninstrument (WHI)* is een methode om te bepalen of er sprake is van een risico op het ontstaan van klachten aan het bewegingsapparaat (gewrichten, pezen en spieren) door de aanwezigheid van ongunstige werkhoudingen. De methode helpt u om te weten of er gezondheidsrisico’s door werkhoudingen zijn; vast te stellen wat de belangrijkste risicohoudingen zijn. Er wordt bij de volgende werkhoudingen wordt gemeten: Knielen en hurken; rompbuiging; rompdraaiing; hoofdbuiging en draaiing; bovenarmheffing en polshouding

Quickscan Statische werkhouding
De quickscan geeft u richting om de situatie in te schatten en met name om te bepalen of er een verbetering nodig is bij statische werkhoudingen in relatie met de duur van de werkhouding.
Eer is een onderverdeling in statische werkhouding van de benen; armen en schaouders; hand; rug; hoofd en nek.
Betrek een deskundige (bijv. een ergonoom van uw arbodienstverlener) bij het gebruik van deze methoden en het zoeken naar oplossingen.
(Arbobesluit art 5.3b inventarisatie)

Individuele maatregelen ter voorkoming van gezondheidsschade 
Persoonlijke beschermingsmiddelen
Pas in laatste instantie zetten we persoonlijke beschermingsmiddelen in. Daarbij gelet op het volgende:
 • Verstrekking: De werkgever verstrekt de PBM en vervangt deze wanneer nodig.
 • Geschiktheid: Beschermingsmiddelen, zoals:
 • Werkkleding als warmhoudjassen bij buitenwerkzaamheden tijdens koude en regen tegen afkoeling van spieren.
 • Handschoenen met voldoende stroefheid voor veilige grip op een last en weerstand tegen mechanisch risico als snijden, schuren, perforatie.
 • Veiligheidsschoenen met een profielzool voor goede steun en grip op elke vloer.
  (Arbobesluit art 5.2; 5.3 1ste lid)
ZZP-er
Om aan de door de Tentoonstellingbouw opgenomen beheersmaatregelen over fysieke belasting tegen ongunstige werkhoudingen te voldoen is een voorlichting/instructie noodzakelijk. Dit zal vooraf de start van de inhuur /werkzaamheden gebeuren.
Betrek de ZZP-ers ook bij interne instructies voor eigen medewerkers over gezondheidsrisico’s van fysieke belasting door tillen en de benodigde beheersmaatregelen ter voorkoming van gezondheidsbelasting.
Zorg ook voor interne vastlegging en ondertekening.
(Arbowet art 19 1ste lid)

Zwangeren
Fysiek belastende werkzaamheden voor zwangeren, indien van toepassing, zijn belastend door ongunstige werkhoudingen bij de uitvoerende werkzaamheden aan een werkbank staan, machine (staan; voetbediening) of bij montage of demontage van werkstukken waarbij men op steiger, een ladder of trap staat en mogelijk moet reiken of bukken en knielen; gebukt werken bij vloertegels; tapijt leggen.

Om fysiek belastende werkzaamheden voor zwangeren te beperken tegen ongunstige werkhouding de volgende maatregelen treffen:
 • Gedurende de zwangerschap en lactatieperiode aanpassing van de werkzaamheden door tijdelijk ander werk waarbij fysieke belastende werkzaamheden beperkt wordt bij activiteiten door bukken; hurken; knielen of lang staan en staande bedieningspanelen van machines bedienen of op een steiger of ladder werken waarbij reiken plaatsvindt.
 • Geen werkzaamheden als tegel/tapijt leggen waarbij veelvuldig gebukt gewerkt wordt.
 • Geen werkzaamheden waarbij de zwangere veelvuldig moet reiken voor bewerkingen in aan werkstuk.
 • Pauzes: Zwangere werknemer de vrijheid geven om zelf een pauzes te nemen op momenten dat het nodig is om te herstellen van de belasting door het werk.
Indien een functie alsnog ongunstige werkhoudingen  omvat gelden beperkingen waarbij rekening gehouden moet worden bij de uitvoering van de werkzaamheden.

Gedurende de laatste 3 maanden van de zwangerschap
 • Niet meer dan maximaal 1 maal per uur werkzaamheden waarbij sprake is van hurken; knielen; bukken of staande voerpedalen van machines bedienen;(Arbobesluit art 1.42 1ste; 2de; 3de lid; Organisatie van de arbeid; art 5.13a )

 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers