Informatie

Wetten en Normen

Arbowet art 3; 8; 11: Algemene verplichtingen; voorlichting.
Arbowet art 19: Werken met verschillende werkgevers (inhuur ZZP-ers)

Gezondheid
Arbobesluit Hoofdstuk 4;
artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5 en 4.10D.   4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 en 4.23

Explosiegevaar
Arbobesluit artikelen 3.5b;3.5c; 3.5d; 3.5e; 3.5f; 4.6; 4.7
ATEX Europese richtlijn 1999/92/EG (ook wel bekend als ATEX 153 (beperking explosieve stofconcentratie)

Persoonlijke beschermingsmiddelen
Arbobesluit Hoofdstuk 8
art 8.1; 8.2; 8.3

Hoofdstuk 4 van het Arbobesluit; o.a. de artikelen 4.1b, 4.1c, 4.2, 4.4, 4.5 en 4.10D.  
De artikelen 4.12, 4.13, 4.15, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21 en 4.23 hebben betrekking op het werken met verdacht kankerverwekkende stoffen.

Onderzoek heeft uitgewezen dat houtstof van bepaalde hardhoutsoorten met zekerheid kankerverwekkend is. Eveneens is van houtstof van een aantal zachte houtsoorten bekend, dat het verdacht kankerverwekkend is. In artikel 4.15 is bepaald dat werknemers die blootgesteld worden aan kankerverwekkende stoffen in een lijst worden opgenomen.

 


Achtergrondinformatie 

  • AI-blad (ARBO-Informatie) nummer 23: 'Toxische stoffen in de houtverwerkende industrie'.
  • AI-blad (ARBO-Informatie) nummer 6: 'Werken met kankerverwerkende stoffen en processen'(uitgave van SDU).
  • A-blad 'Houtstof op de Bouwplaats', zie verder op www.volandis.nl.
  • Protocol voor de beoordeling van blootstelling aan houtstof in houtverwerkende ondernemingen van de begeleidingscommissie 'Terugdringing Houtstof'. Het houtstofprotocol is een vertaalslag van de norm NEN-EN 689 naar de praktijk.

Specifieke informatie over het gevaar van stofexplosies

  • Brochure 'Veilig werken in een explosieve atmosfeer' van de Arbeidsinspectie (www.arbeidsinspectie.nl, zoekterm ATEX).
  • Invoering van de ATEX-richtlijnen in de houtverwerkende industrie (www.arbotoolkithouthandel.nl, verwijzingen naar Arbowet en -regelgeving).
  • Arbobesluit, hoofdstuk 3, afdeling 1.

 

Referenties / Links

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

FNV  

CNV Vakmensen

Volandis: kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Arbosite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SDU (uitgever van AI-blad ARBO Informatie)


Informatieve sites over houtstof: 

http://www.houtstoftotnadenken.nl/
www.arbotoolkithouthandel.nl
http://www.stofvrijwerken.tno.nl
http://www.arbokennisnet.nl


Arbosite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid:  https://www.arboportaal.nl/

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers