Ongewenste Omgangsvormen

WAT ZIJN ONGEWENSTE OMGANGSVORMEN?

Het kan voorkomen dat medewerkers elkaar pesten, discrimineren of (seksueel) intimideren. Dat ze agressief zijn naar elkaar, te veel alcohol of drugs gebruiken, bedrijfsmiddelen stelen of ‘lenen’ voor privégebruik. Het zijn allemaal vormen van ongewenst gedrag.
 
Welke ongewenste omgangsvormen komen voor bij de tentoonstellingsbranche?
In alle organisaties is er risico op ongewenste omgangsvormen. In de ene organisatie speelt er meer dan in andere.
 
De volgende risicofactoren zijn belangrijk:

 •  Conflicten op de werkvloer (bij deadlines)
 •  Slechte sfeer op de werkvloer (bij deadlines)
 •  Elkaar onder druk zetten (krappe contracten) 
 •  Interne intimidatie, pesten of discriminatie door collega’s of leidinggevende
 •  Verbale agressie (en geweld) van klanten of tussenpersonen
 •  Interne agressie door collega’s
 •  Belaging /stalking
 •  Alleenwerken en werken buiten reguliere tijden
 •  Ingrijpende gebeurtenissen (op de werkvloer of privé)
 •  Diefstal (binnen de eigen organisatie)
 •  Middelengebruik (drugs, alcohol)

De wet en PSA ongewenste omgangsvormen
Werkgevers hebben de wettelijke verplichting werknemers te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). Onder PSA wordt volgens de wet verstaan: ‘de factoren die in het werk stress veroorzaken. Naast werkdruk zijn dat pesten, agressie en geweld, discriminatie, seksuele intimidatie en werkdruk.
 
In dit deel van de Arbocatalogus werken we ongewenste omgangsvormen binnen het bedrijf uit, dus tussen medewerkers onderling en/of hun leidinggevenden. Agressie en geweld door derden (dus door klanten/opdrachtgevers) is niet specifiek in de Arbocatalogus uitgewerkt.
 
Wat verstaan we onder de begrippen (zoals pesten)?
 
Agressie & geweld: voorvallen waarbij een werknemer psychisch of fysiek wordt lastiggevallen, bedreigd of aangevallen onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het verrichten van arbeid.
 
Pesten: hieronder vallen alle vormen van intimiderend gedrag met een structureel karakter, van een of meerdere werknemers (collega’s, leidinggevenden) gericht tegen een werknemer of een groep van werknemers die zich niet kan of kunnen verdedigen tegen dit gedrag.
 
Seksuele intimidatie: Hieronder vallen allerlei vormen van seksueel getinte aandacht die ongewenst, eenzijdig wordt opgelegd. Dit is verbaal, non-verbaal of fysiek gedrag met een seksuele bijgedachte of bijbedoeling, dat als doel of gevolg heeft dat de waardigheid van een persoon wordt aangetast.
 
Discriminatie betekent  ongelijk behandelen of buitensluiten op grond van kenmerken als godsdienst, levensovertuiging, politieke gezindheid, ras, geslacht, nationaliteit, hetero- of homoseksuele gerichtheid, burgerlijke staat, leeftijd, tijdelijke /vaste dienst, parttime/ fulltime, dan wel op grond van handicap of chronische ziekte.
 
Waarom ongewenste omgangsvormen aanpakken?
Als de omgang tussen werknemers onderling en die tussen werknemers en leidinggevendenongewenste vormen aannemen kunnen de gevolgen groot zijn. Bijvoorbeeld gezondheidsklachten en verzuim bij slachtoffers, maar ook een verhoogde kans op ongevallen, minder werkprestaties (in productiviteit en kwaliteit van dienstverlening) en ontevreden klanten.
Ongewenst gedrag kan in elk bedrijf voorkomen. Het is daarom belangrijk om er goed voorbereid op te zijn en als het voorkomt, goed te handelen.
 

De Maatregelen

De volgende maatregelen om ongewenste omgangsvormen aan te pakken gaan over maatregelen voor het bedrijf en het werk.

Beleidsmatige maatregelen voor de werkgever
 1. Voer een RIE en Arbocyclus uit
 2. Weet wat er speelt en wat de oorzaken zijn
 3. Geef voorlichting.
Maatregelen voor Ongewenste Omgangsvormen
  13. Stel een gedragscode op.
  14. Benoem een vertrouwenspersoon
  15. Stel een klachtencommissie en een klachtenprocedure op.
  16. Geef leidinggevenden voorlichting en instructie
  17. Pak de dader(s) aan
  18. Bied opvang en nazorg aan het slachtoffer.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers