Voorlichting

Medewerkers dienen volgens de Arbowet opleiden/instrueren in het gebruik van arbeidsmiddelen zoals een hoogwerker. Het is aan te bevelen om de opleiding door een opleidingsorganisatie op het gebeid van hoogwerkers uit te laten voeren, zodat middels een certificaat aantoonbaar gemaakt kan worden dat de betreffende werknemer voldoende geïnstrueerd is.

Veiligheidseisen gebruik
 • Voor elke hoogwerker geldt een maximaal toelaatbare werklast. Deze werklast mag niet overschreden worden. De belasting dient zo gelijkmatig mogelijk verdeeld te worden over de werkbak.
 • Hoogwerkers moeten voldoende stabiel zijn.
 • Niet gebruiken op een scheve ondergrond. De grens ligt bij een helling van 5 graden.
 • De werkbakdeur/balk moet ten alle tijden gesloten zijn. Als de leuning van de kooi lager is dan 1,10 meter dient de werknemer een veiligheidsgordel te dragen.
 • In de nabijheid van derden en obstakels dient men extra voorzichtig te zijn. Voorkomen moet worden dat een beknelling plaats vindt.
 • Een hoogwerker is geen hijs- of hefmiddel. Het is dus verboden om met de hoogwerker lasten te hijsen ter voorkoming van de maximale werklast overschrijding en ongelijke belasting.
 • Een hoogwerker is geen krik of stut. Gebruik de hoogwerker nooit voor het op hoogte brengen of houden van een voorwerp.
Buitengebruik
 • De hoogwerker mag niet worden gebruikt bij windsnelheden hoger dan 13,6 meter per seconde; dit is gelijk aan windkracht 6.
 • Bij opkomend onweer moet het werken in de hoogwerker direct gestaakt worden.
 • De werknemer moet in de werkbak over voldoende zicht beschikken op de uit te voeren werkzaamheden. Het kan nodig zijn dat er extra verlichting nodig is.
 • Ook is het noodzakelijk dat de werknemer zicht heeft op de onderwagen. Als zich omstandigheden voordoen waarbij dit niet het geval is, dan dient een collega op de grond aanwezig te zijn die, via een communicatiemiddel, aanwijzingen geeft.
Keuringen en huren
Vanuit de Arbowetgeving dient elke hoogwerker (mobiele arbeidsmiddelen) jaarlijks gekeurd te worden door een deskundig persoon. Bij huur de verhuurder vragen om het keuringscertificaat.
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers