Werkingssfeer Cao Tentoonstellingsbedrijven

Onder Tentoonstellingsbranche wordt verstaan die ondernemingen, of afdelingen van ondernemingen, waarbij meer dan 50 procent van de loonsom wordt betaald aan werknemers die betrokken zijn bij het realiseren van stands en/of tentoonstellingsprojecten.

Met realiseren van stands en/of tentoonstellingsprojecten wordt bedoeld: alle ondersteunende activiteiten die nodig zijn om stands en/of tentoonstellingsprojecten mogelijk te kunnen maken. Onder meer de volgende werkzaamheden worden hiertoe gerekend:

  • het bedenken van stand/tentoonstellingsconcepten;
  • het vervaardigen van stand/tentoonstellingsontwerpen;
  • stand/tentoonstellingsbouw als geheel, of delen daarvoor;
  • stand/tentoonstellingsinrichting, onder meer met behulp van vloerbedekking, stoffen, meubilair, audiovisuele middelen;
  • het leveren en/of monteren van presentatiesystemen t.b.v. stands/tentoonstellingsprojecten;
  • het begeleiden van stand/tentoonstellingsprojecten (projectmanagement);
  • Ondernemingen of afdelingen van ondernemingen waarbij tenminste 20 procent, maar niet meer dan 50 procent van de loonsom wordt betaald aan werknemers die betrokken zijn bij het realiseren van stands en/of tentoonstellingsprojecten vallen onder de Cao voor zover zij niet onder een andere, door het ministerie van Sociale Zaken & Werkgelegenheid geregistreerde of algemeen verbindend verklaarde Cao vallen.
Ook voor uitzendkrachten in de Tentoonstellingsbranche moet de Cao Tentoonstellingsbedrijven worden gehanteerd. De grondslag hiervoor vind je in de werkingssfeer van de cao ABU-cao en NBBU-cao; indien de uitzendonderneming onder de werkingssfeer valt van een andere bedrijfstak-cao, zoals die voor de Tentoonstellingsbranche, is de uitzend-cao niet van toepassing.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers