Aanmeldformulier

Organisatiegegevens
indien afwijkendBedrijfsactiviteiten

Vandaag

Hoofdbedrijfsactiviteit:
PersoneelsomvangOmzet in €

Omzet:Gegevens hoofdcontactpersoonVakmatige interessegebieden:


Lidmaatschap* Lidmaatschap voor locaties en organisatiebureaus die zijn aangesloten bij YOIN excellent meeting places & Erkend congresbureau

Wie of wat heeft jou doen besluiten lid te worden van CLC-VECTA:
Contactgevens per functiegebied

HR

Marketing / Communicatie / PR

Financieel / Inkoop

Ondertekening
Ondergetekende verklaart dat:
- de organisatie aan alle wettelijke en andere eisen voldoet om een onderneming te mogen voeren
- hij/zij de Statuten en het Huishoudelijk Reglement van CLC-VECTA onderschrijft en zal voldoen aan alle daaruit voortvloeiende verplichtingen
-
hij/zij akkoord is met de verwerking van persoonsgegevens van hem-/haarzelf en eventuele werknemers conform de Privacy Statement van CLC-VECTA
- hij/zij bij beëindiging lidmaatschap gebruik van het CLC-VECTA logo met onmiddellijke ingang staakt
- hij/zij indien de organisatie niet langer licentiehouder van de eventverzekering is, gebruik van het eventverzekering logo met onmiddellijke ingang staakt
- het aanmeldformulier volledig en naar waarheid is ingevuld
- hij/zij bevoegd is tot ondertekening van dit formulierVandaag

Plaats na het printen hier je handtekeningPrint dit formulier uit en stuur dit per mail naar info@clcvecta.nl of per post naar CLC-VECTA, Bisonspoor 3002-B509, 3605 LT MAARSSEN.

 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers