Informatie

Wetten en Normen

De volgende artikelen in het Arbobesluit met betrekking tot VOS zijn van belang: 

 • Hoofdstuk 4 afdeling 2, art 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.62B
 • Artikel 4.62a: Definitie van VOS
 • Artikel 4.62b: Voorkomen van blootstelling; vervangen
 • Arboregeling
 • Hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen

Hoofdstuk 4 afdeling 2, art 4.2, 4.2a, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.7, 4.13, 4.16, 4.17, 4.18, 4.19, 4.20, 4.21, 4.62B

Artikel 4.62a: Definitie van VOS

In het Arbobesluit wordt onder VOS verstaan: organische verbindingen en mengsels hiervan, die bij 293,15 K een dampspanning hebben van ten minste 0,01 kPa dan wel een overeenkomstige vluchtigheid bij de specifieke gebruiksomstandigheden. 

Artikel 4.62b: Voorkomen van blootstelling; vervangen

Ten aanzien van bij ministeriële regeling aangewezen werkzaamheden, wordt het gevaar van blootstelling van werknemers aan VOS zoveel mogelijk voorkomen door VOS te vervangen door onschadelijke of minder schadelijke stoffen. Vervanging van producten die VOS bevatten is ook een mogelijkheid. 

Zwangeren

Arbowet art 3; 8 (voorlichting)
Arbobesluit:
hoofdstuk 1: art 1.1.4b
hoofdstuk 1: afdeling 9  art 1.40; 1.42
hoofdstuk 3: afdeling  5 paragraaf 5 art 3.47; 3.48.
Hoofdstuk 4: art 4.108

Arbobesluit: Bijlage 1 richtlijn 92/85/EEG zwangeren en Richtlijn 94/33/EEG jongeren

Arboregeling
De volgende paragrafen en artikelen uit de Arboregeling zijn relevant bij het gebruik van oplosmiddelen:

 • Artikel 4.8a. Vluchtige Organische Stoffen (VOS).
 • Artikel 4.32a Lijmen en verven in binnensituaties.
 • Artikel 4.32c Zeefdrukken.
 • Artikel 4.32g Coating van timmerwerk in binnensituaties 
 • Artikel 4.32h Gelijkstelling vervangende producten 
Hoofdstuk 8: Persoonlijke beschermingsmiddelen

In de artikelen 8.1, 8.2 en 8.3 van het Arbobesluit en in het Warenwetbesluit staat beschreven aan welke vereisten de persoonlijke beschermingsmiddelen moeten voldoen, op welke wijze de keuze voor pbm’s wordt gemaakt en welke beschikbaarheid en hoe het gebruik is geregeld.

Dit betekent o.a. dat:

 • het pbm in beginsel bestemd is voor het gebruik door 1 persoon;
 • de gevaren waartegen pbm’s moeten beschermen passen op de kenmerken van deze pbm’s, bijvoorbeeld een filter van een halfgelaatsmasker is ook geschikt voor oplosmiddelendamp;
 • er ook door de werkgever op wordt toegezien dat pbm’s worden gebruikt. 

De sociale partners in de tentoonstellingsbouw hebben afgesproken dat blootstelling aan oplosmiddelen zoveel mogelijk wordt voorkomen. Hierbij gelden de volgende branchenormen. 

Lees de complete branchenormen in de Bijlage Normen

De genoemde artikelen zijn op te zoeken via de website: www.wetten.overheid.nl


Achtergrondinformatie

AI-blad (ARBO-Informatie) nummer AI-19 Verfverwerking.

 • AI-6 Kankerverwekkende stoffen.
 • AI-31 Gezondheidsrisico’s van gevaarlijke stoffen.
 • A-bladen, zie verder op: www.volandis.nlReferenties / Links

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication

FNV  

CNV Vakmensen

Volandis: kennisinstituut voor arbeidsomstandigheden in de bouwnijverheid

Arbosite van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

SDU (uitgever van AI-blad ARBO Informatie)

Arbocatalogus metaalindustrie 5xBeter
‘Verbetercheck Oplosmiddelen’, een computertool waarmee je de blootstelling aan oplosmiddelen kunt schatten (de maatregelen zijn te selecteren) en diverse ‘factsheets’ met beheersmaatregelen. 

Voor de opslag van gevaarlijke stoffen is er een publicatie verschenen: https://publicatiereeksgevaarlijkestoffen.nl/publicaties/PGS15.html
Deze nieuwe regelgeving voor de opslag van gevaarlijke stoffen is een vervanging voor een aantal oudere richtlijnen: de CPR15-1, CPR15-2 en de CPR15-3.

De Polikliniek Mens en Arbeid werkt alleen op verwijzing van huisarts, medisch specialist, bedrijfsarts of verzekeringsarts. De polikliniek is gespecialiseerd in de diagnose bij het vermoeden van OPS.

Bureau Beroepsziekten FNV
Ben je lid van FNV Bondgenoten, FNV Bouw, Abva Kabo FNV, AOB of FNV Kiem? Heb je een beroepsziekte? Denk je dat de werkgever aansprakelijk is? Heb je financiële schade? Dan kun je je aanmelden als cliënt:
Tel: 088 - 368 0 207 (Elke werkdag van 08:30 tot 16:00 uur). https://www.fnv.nl/diensten/advies-en-hulp/bureau-beroepsziekten

OPS Vereniging 

Nederlands Centrum voor Beroepsziekten

Sociaal Economischer Raad (SER) Handreiking Arbomaatregelen Zwangerschap en Werk  (Handreiking Zwangerschap en Werk)

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers