Speciale aanbieding CLC-VECTA leden ArboNed

Verzuim is laag in evenementenbranche

Met 3,2% is het verzuim bij leden van CLC-VECTA die bij ArboNed aangesloten zijn lager dan het landelijk gemiddelde, zo blijkt uit de periodieke brancherapportage van ArboNed. De verzuimrapportage biedt CLC-VECTA leden een referentie om te beoordelen of het eigen verzuim uit de pas loopt. Zo kunt u goed afwegen of en welke aanvullende maatregelen nodig zijn om het verzuim verder terug te dringen voor uw eigen organisatie.

Begin jaren negentig van de vorige eeuw lag het verzuim in Nederland nog rond de 9%. Inmiddels hebben zich op het gebied van sociale zekerheid fundamentele wijzigingen voorgedaan, waardoor werkgevers en werknemers meer financieel risico lopen bij verzuim dan voorheen. Daarnaast ligt in de wet- en regelgeving meer en meer de nadruk op wat mensen bij (tijdelijke) gezondheidsproblemen nog wél in plaats van niet meer kunnen. Dit heeft de verantwoordelijkheid van werkgevers enorm gestimuleerd om samen met ondermeer arbodiensten de beheersing van het verzuim ter hand te nemen. Het heeft bijvoorbeeld geleid tot het doorbreken van het taboe op het aanspreken van werknemers op hun verzuimgedrag. Ook de verschillende arboprojecten die landelijk zijn opgezet dragen door betere werkomstandigheden in de bedrijven hun steentje bij.

Effect van reïntegratie
Het verschil tussen het totale verzuim en het verzuim gecorrigeerd voor deelherstel kan gezien worden als het effect van de bevordering van het deelherstel door de bedrijfsarts in samenspraak met de werkgever en werknemer. Deze interventie is een veel beproefd re-integratiemiddel waarbij werknemers gedeeltelijk in het eigen- of aangepast werk hervatten, meestal als opstap tot volledig hervatten in eigen werk. Voor de bij ArboNed aangesloten werkgevers binnen de branche is dit effect 0,6%. Uitgaande van een loonsom van €35.000 per werknemer betekent dit voor de totale populatie leden aangesloten bij ArboNed een jaarlijkse besparing op de loonbetaling van €219.000. Alert zijn op wat werknemers bij gezondheidsklachten nog wél kunnen, is dus erg lonend. Nog los van het feit dat werknemers betrokken blijven bij het arbeidsproces en niet geïsoleerd raken.

Verschillende aspecten van belang
Verzuim bestaat uit vele aspecten. Frequent kort verzuim kan wijzen op demotiverende aspecten in het werk en onvoldoende aandacht bij het ziekmelden. Een strak en helder verzuimprotocol dat ook consequent wordt gehandhaafd kan dan uitkomst bieden, zonodig met het laten uitvoeren van huisbezoek of een spoedspreekuur.

Soms is het lastig om uw vingers achter een hoog verzuim te krijgen. Een verzuimscan door een externe adviseur van bijvoorbeeld de arbodienst kan dan uitkomst bieden. Geheel of gedeeltelijk re-integreren is al even genoemd. De kosten van re-integratieprogramma’s voor werknemers met langdurige klachten worden vaak door verzekeraars geheel of gedeeltelijk vergoed. Mediation bij arbeidsconflicten kan daar eveneens onder vallen.

Aanpak ArboNed is succesvol
De branche heeft al jaren een laag verzuim. De kunst is om dit ook vast te houden voor de toekomst. ArboNed toont aan met haar cijfers dat haar werkwijze succesvol is. Uit onderzoek van TNO blijkt dat psychische klachten voor 45% verantwoordelijk is voor middenlang verzuim van 8 tot 64 dagen. Door de aanpak van ArboNed is bij haar klanten dit percentage maar 25%.

Aanbod Risico Inventarisatie en Evaluatie
Volgens de wet dient ieder bedrijf een Risico Inventarisatie uit te voeren. CLC-VECTA heeft voor de Cao partijen een erkende branche RI&E Tentoonstellingsbedrijven. Organisaties met minder dan 25 werknemers kunnen volstaan met een lichte schriftelijke toets. Het toetsen inclusief een bedrijfsbezoek van een deskundige is vereist indien een werkgever meer dan 25 werknemers in dienst heeft.

Bron: Brancherapportage ArboNed

CLC-VECTA leden kunnen hier de gehele brancherapportages downloaden

Kortingsregeling
Als lid van CLC-VECTA ontvangt u een aantrekkelijke branchekorting van 3 tot 5%. Een overzicht van ons aanbod vindt u op www.arboned.nl.

ArboNed is sinds juli 2010 preferred supplier van CLC-VECTA. De volledige rapportage is terug te vinden op de besloten ledensite van CLC-VECTA. Voor vragen over de rapportage of het speciale CLC-VECTA aanbod kan contact worden opgenomen met Perry Perdok.

Beurzen

Congressen & Vergaderingen

Evenementen & Incentives

Entertainment

BIJEENKOMSTEN

bekijk volledige
bijeenkomstenkalender