Cao Tentoonstellingsbedrijven

In de Cao tentoonstellingsbedrijven (TTB) maken de sociale partners FNV en CNV namens werknemers en CLC-VECTA namens werkgevers, afspraken over arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Deze afspraken, het Cao boekje en aanvullende informatie vind je hier.

Akkoord CAO TTB 2024

Sociale partners hebben een akkoord bereikt over de Cao voor 2024. De CAO tekst TTB voor 2024 vind je hier.

 

Salarisschalen & vergoedingen

De salarisschalen, het loongebouw en de vergoedingen voor gereedschap, werkkleding en BHV zoals ze op dit moment gelden voor de Tentoonstellingsbranche vind je hier.

Sociaal Fonds TTB

Werkgevers die onder de werkingssfeer van de Cao vallen, betalen jaarlijks een % van hun loonsom aan de Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven.

Collectieve verzekering

Onderdeel van de Cao afspraken is een collectieve ongevallenverzekering voor alle werknemers in de sector. Je vindt de informatie en bijbehorende polisvoorwaarden hier.
 

Functiehandboek

Om vaardigheden, competenties, verantwoordelijkheden en salaris te bepalen, kent de Cao TTB een functiewaarderings-systematiek. Het functiehandboek helpt je om dat op de juiste manier te doen.

Oak Pensioen

Onderdeel van de Cao TTB is de verplichte pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds Oak Pensioen, voorheen bekend onder de naam pensioenfonds Meubel

RI&E en Arbocatalogus TTB

Als werkgever ben je verplicht een Risico-inventarisatie & -evaluatie uit te voeren om de (arbo)risico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen. De Arbocatalogus helpt je vervolgens met oplossingen. Sociale partners hebben deze speciaal voor TTB bedrijven ontwikkeld.

Sectorale Vertrouwenspersoon

Werkgevers hebben de wettelijke verplichting werknemers te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). De vertrouwenspersoon is daarvoor een belangrijk instrument. Daarom is er een sectoraal vertrouwenspersoonloket.

PAWW

De PAWW is een regeling die ervoor zorgt dat werknemers in de Tentoonstellingsbranche die werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn langer een uitkering krijgen. De regeling is onder gebracht bij de Stichting PAWW.

 

Algemeen Verbindend Verklaren

Om te zorgen dat de Cao voor álle werkgevers en werknemers in de sector geldt, ook als ze niet lid zijn van de branche- of vakvereniging, vragen wij de minister van SZW de Cao AVV te verklaren.

Cao Commissie

De Cao commissie, bestaande uit Pascal Riphagen (The Inside), Tjerk Coehoorn (Gielissen), Leo Leest (Adexpo) en Riemer Rijpkema onderhandelt met de vakbonden en sluit namens CLC-VECTA de Cao TTB af

Commissie Naleving

De Commissie Naleving controleert of de gemaakte Cao afspraken worden nageleefd. In het Reglement is vastgelegd hoe die controle plaatsvindt en hoe je klachten over niet-naleving kunt melden.
 

Core Provisions

De kernbepalingen uit de Cao TTB zijn ook van toepassing op buitenlandse werknemers en zijn daarom vertaald naar het Engels.
 

Sectoranalyse Duurzame inzetbaarheid

Hoe kunnen we werkenden tot hun pensioen inzetbaar houden? Daartoe is met subsidie van de overheid een sectoranalyse uitgevoerd met interessante sectorgegevens.
 

Onderzoek beloningspraktijk

In september 2021 hebben sociale partners onderzoek laten doen naar de praktijkbeloning van werknemers in de sector. De rapportage met uitkomsten en waarnemingen is hier te downloaden.
 

Secretariaat cao-partijen

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication
Bisonspoor 3002-B509
3605 LT Maarssen
T: 0346 – 352444
E: info@clcvecta.nl
 

Klachtencommissie

Als een werknemer ongewenst gedrag ervaart op het werk, kan hij terecht bij de vertrouwenspersoon. Soms is de situatie zo ernstig dat het noodzakelijk is een officiële klacht in te dienen bij een klachtencommissie.
 

Cao TTB 2022-2023

De Cao Tentoonstellingsbedrijven 2022-2023 met afspraken voor alle werknemers in de tentoonstellingsbranche is als interactieve pdf hier te downloaden.

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers