Cao Tentoonstellingsbedrijven

In de Cao tentoonstellingsbedrijven (TTB) maken de sociale partners FNV en CNV namens werknemers en CLC-VECTA namens werkgevers, afspraken over arbeidsvoorwaarden voor werknemers. Deze afspraken, het Cao boekje en aanvullende informatie vind je hier.

Cao TTB 2022-2023

Sociale partners hebben op 9 mei 2022 een akkoord bereikt over de verlenging van de Cao Tentoonstellingsbedrijven voor 2022-2023. De concept Cao tekst is nu beschikbaar.

Cao TTB 2020-2021

In juli 2021 hebben sociale partners overeenstemming bereikt over de Cao Tentoonstellingsbedrijven voor 2020-2021.
 

Salarisschalen & vergoedingen

De salarisschalen, het loongebouw en de vergoedingen voor gereedschap, werkkleding en BHV zoals ze op dit moment gelden voor de Tentoonstellingsbranche vind je hier.

Collectieve verzekeringen

Een Collectieve WGA-gatverzekering en Ongevallenverzekering, en de daarbij behorende polisvoorwaarden, maken onderdeel uit van de Cao Tentoonstellingsbedrijven.
 

Functiehandboek

Om vaardigheden, competenties, verantwoordelijkheden en salaris te bepalen, kent de Cao TTB een functiewaarderings-systematiek. Het functiehandboek (met referentiefuncties) helpt je om dat op de juiste manier te doen.

Sectorale Vertrouwenspersoon

Werkgevers hebben de wettelijke verplichting werknemers te beschermen tegen Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA). De vertrouwenspersoon is daarvoor een belangrijk instrument. Daarom is er een sectoraal vertrouwenspersoonloket.

RI&E en Arbocatalogus TTB

Als werkgever ben je verplicht een Risico-inventarisatie & -evaluatie uit te voeren om de (arbo)risico’s binnen je bedrijf in kaart te brengen. De Arbocatalogus helpt je vervolgens met oplossingen. Sociale partners hebben deze speciaal voor TTB bedrijven ontwikkeld.

Pensioenfonds Meubel & Hout

Onderdeel van de Cao TTB is de verplichte pensioenregeling van het Bedrijfstakpensioenfonds voor de Meubelindustrie en Meubileringsbedrijven, in het kort pensioenfonds Meubel.
 

Sociaal Fonds TTB

Werkgevers die vallen onder de werkingssfeer van de Cao Tentoonstellingsbedrijven betalen jaarlijks een % van hun loonsom aan de Stichting Sociaal Fonds Tentoonstellingsbedrijven.

PAWW

De PAWW is een regeling die ervoor zorgt dat werknemers in de Tentoonstellingsbranche die werkloos of (gedeeltelijk) arbeidsongeschikt zijn langer een uitkering krijgen. De regeling is onder gebracht bij de Stichting PAWW.
 

Cao Commissie

De Cao commissie, bestaande uit Pascal Riphagen (The Inside), Tjerk Coehoorn (Gielissen) en Riemer Rijpkema onderhandelt met de vakbonden en sluit namens CLC-VECTA de Cao TTB af.

Commissie Naleving

De Commissie Naleving controleert of de gemaakte Cao afspraken worden nageleefd. In het Reglement is vastgelegd hoe die controle plaatsvindt en hoe je klachten over niet-naleving kunt melden.

Core Provisions

De kernbepalingen uit de Cao TTB zijn ook van toepassing op buitenlandse werknemers en zijn daarom vertaald naar het Engels.

Algemeen Verbindend Verklaren

Om te zorgen dat de Cao voor álle werkgevers en werknemers in de sector geldt, ook als ze niet lid zijn van de branche- of vakvereniging, vragen wij de minister van SZW de Cao AVV te verklaren.

Onderzoek beloningspraktijk

In september 2021 hebben sociale partners onderzoek laten doen naar de praktijkbeloning van werknemers in de sector. De rapportage met uitkomsten en waarnemingen is hier te downloaden.

Sectoranalyse Duurzame inzetbaarheid

Hoe kunnen we werkenden tot hun pensioen inzetbaar houden? Daartoe is met subsidie van de overheid een sectoranalyse uitgevoerd met interessante sectorgegevens.

Secretariaat cao-partijen

CLC-VECTA Centrum voor Live Communication
Bisonspoor 3002-B509
3605 LT Maarssen
T: 0346 – 352444
E: info@clcvecta.nl
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers