Arbocyclus en RI&E

Voer een volledige arbocyclus

Nagaan wat er beter kan, daar maatregelen voor bedenken, die uitvoeren en ervan leren, zodat je de volgende ronde minder hoeft te doen. Dat is de kern van een volledige arbocyclus.
 
De beleidscyclus
Beleid klinkt zwaar voor een klein bedrijf. In de praktijk komt het er op neer dat ieder bedrijf een Arbocyclus moet organiseren van afspraken maken en vastleggen. Dit heet ook wel een plan/do/check/act cyclus.

 
 

In de Arbowet staat dat de werkgever beleid moet voeren om psychosociale arbeidsbelasting te voorkomen, en als dat niet mogelijk is, te beperken.

 • Deze begint met een Risico-Inventarisatie en-Evaluatie (RI&E). Blijkt uit de RI&E dat er risico is op te hoge werkdruk of andere PSA, dan is ook een verdiepend RI&E onderzoek verplicht.

 • Na het inventariseren van de risico’s/verdiepend onderzoek bedenk je vervolgens maatregelen en neemt deze op in het plan van aanpak.

 • Evalueer ieder jaar dit plan van aanpak met elkaar. Hoe verloopt de uitvoering van je maatregelen en welk effect hebben ze? Dan begint je cyclus weer van voor af aan.

 
Een arbocyclus opzetten. Zo pak je het aan  :

 • Kijk goed wat er speelt, welke situaties en oorzaken er zijn.
 • Inventariseer wat geschikte maatregelen zijn voor de oorzaken die er zijn. Kies met elkaar van welke maatregelen jullie het meest effect verwachten en volg daarbij de arbeidshygiënische strategie. Bedenk dus als 1e maatregelen die werkstress kunnen voorkomen. Als dat niet lukt kies je voor maatregelen die werkstress verminderen. Weeg dit ook af tegen de kosten (in tijd, geld, en moeite om de maatregelen ingevoerd te krijgen).
 • Voer de maatregelen uit en bewaak de voortgang. Evalueer de resultaten minimaal één keer per jaar en stel de plannen zo nodig bij.
 • Gebruik als inspiratiebron het werkoverleg (inclusief vastlegging) en gebruik zo nodig een checklist met mogelijke PSA maatregelen werkdruk/omgangsvormen voor jullie bedrijf.
 • Betrek de preventiemedewerker en OR/PVT (indien aanwezig) bij de arbocyclus.
De Arbeidshygiënische strategie volgen
Om aan de Arbowet te voldoen volg je de arbeidshygiënische strategie bij het bedenken van de maatregelen. Als eerste en zo mogelijk kies je oplossingen die werkstress kunnen voorkomen. Pas als dat niet lukt bedenk je maatregelen om de werkstress zoveel mogelijk te beperken. Je bedenkt dan eerst oplossingen voor de hele groep (bedrijf) zoals een voorlichting geven over werkdruk. Als laatste bedenk je oplossingen/maatregelen voor de individuele medewerkers die werkstress ervaren (zoals het inzetten van een coach).
 
Voorbeeld: communicatie en de lange werkdagen zijn een stressfactor. Dan kan een  bronaanpak zijn dat je het project van tevoren goed organiseert. Vaak is dit een (keten)aanpak met een planning, coördinatie (informatiebord), bezetting en vooraf bespreken van de werkmethode en -volgorde is. Ook kan geleerd worden van het project door projectevaluatie.
 
Voorbeeld 2: Er worden steeds meer pauzes overgeslagen, ongezond gegeten en gedronken. Oplossing: ga samen in gesprek over de ongezonde werkdruk en zoek samen naar de oplossingen, zoals gezonde inkopen doen en samen eten.

Werken in jouw bedrijf meerdere teams of groepen (groter dan 15
medewerkers)? Dan gelden de volgende maatregelen ook:
 • Inventariseer niet alleen  als organisatie, maar ook per team/groep én vanuit HR/OR (PVT)  werkgroep wat geschikte maatregelen zijn voor de oorzaken die prioriteit hebben gekregen.
 • Evalueer per team/groep jaarlijks het PSA-beleid samen met de input van alle teams en andere relevante partijen. En blijf alert op de signalen.
 

Meer informatie

De beleidscyclus
Beleid klinkt zwaar voor een klein bedrijf. In de praktijk betekent het dat ieder bedrijf een arbocyclus moet organiseren van afspraken maken en vastleggen. Dit wordt een ‘plan-do-check-act cyclus’ genoemd. Deze begint met het uitvoeren van de Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E). Bedenk vervolgens maatregelen die opgenomen worden in het plan van aanpak. Belangrijk is dit plan van aanpak ieder jaar te evalueren; hoe verloopt de uitvoering van je maatregelen en hebben ze effect? Indien nodig, worden nieuwe afspraken gemaakt en begint je arbocyclus weer van voor af aan.
 

Links


Normen / wetgeving

Door de hierboven genoemde maatregelen bij je beleidscyclus te benutten en zo nodig/ indien relevant ook andere maatregelen uit deze catalogus in te zetten voldoe je aan:

 

 

Voer een RI&E uit (Risico- inventarisatie en -evaluatie RI&E)

De Risico-inventarisatie en -evaluatie (RI&E) is het geëigende instrument om risico’s in kaart te brengen. Blijkt uit de RI&E dat er risico is op te hoge werkdruk en/of ongewenst gedrag, voer dan ook een verdiepend RI&E onderzoek uit. Na het uitvoeren van de RI&E worden de oplossingen vastgelegd in het bijbehorende Plan van Aanpak. De uitvoering ervan wordt bewaakt via de arbocyclus van inventariseren, oplossingen bedenken, uitvoeren en evalueren. Blijken maatregelen dan niet effectief te zijn, dan bedenk je nieuwe.
 
Voor de Tentoonstellingsbedrijven is een erkende branche-RI&E beschikbaar via:
erkende branche RI&E voor tentoonstellingsbedrijven
 
Zo pak je het aan

 • Besteed in de RI&E voldoende aandacht aan de bronnen van werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Welke functies en risicogroepen betreft het, waar en wanneer? Denk hierbij ook aan bijzondere categorieën medewerkers, zoals nieuwkomers en ZZP-ers.
 • Betrek de preventiemedewerker en OR/PVT (indien aanwezig) bij de uitvoering van RI&E. Zij hebben een belangrijke rol bij de uitvoering.
 
 • Is je bedrijf groter dan 25 medewerkers? Betrek dan een Arbo-kerndeskundige om de RI&E te laten toetsen. Kleine bedrijven (minder dan 25 medewerkers) die dit branche instrument gebruiken, hoeven hun RI&E niet te laten toetsen. Bekijk dit stroomschema om te zien of jouw RI&E getoetst moet worden. 

 
Meer informatie
 
Wil je meer weten over de RI&E?
CLC-VECTA biedt regelmatig kennissessies aan (Kijk op de homesite voor de agenda.)

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers