Geef voorlichting

Vertel medewerkers tijdens werkoverleg of een andere bijeenkomst wat ze kunnen doen bij werkdruk en ongewenste omgangsvormen. Hoe ze het bij zichzelf en bij collega’s kunnen herkennen en hoe ze ermee om kunnen gaan. Vertel ze ook bij wie ze in je bedrijf terecht kunnen bij vragen.
 
Zo pakje het aan

  • Een onderdeel van het PSA-beleid is de maatregel ‘voorlichting geven aan medewerkers en leidinggevenden’ over de risico’s van psychosociale arbeidsbelasting werkdruk en omgangsvormen.
  • Geef voorlichting over PSA een structureel karakter. Dit kan door het opstellen van een cyclus waarbij medewerkers en leidinggevenden jaarlijks op de hoogte worden gesteld. 
  • Betrek periodiek een Arbodeskundige bij de voorlichting.
  • Neem nieuwkomers en flexwerkers (ZZP-ers) mee in de voorlichtingen.
  • De vertrouwenspersoon kan een rol vervullen bij het informeren van de medewerkers over ongewenste omgangsvormen en de genomen maatregelen.
 

Meer informatie

Met meer kennis zijn leidinggevenden en medewerkers beter in staat om de middelen in te gebruiken die de organisatie hen biedt om werkdruk en ongewenste omgangsvormen tegen te gaan. Zoals kennis over signalen van werkstress, de vertrouwenspersoon, discriminatie en pesten en het onderling bespreekbaar maken.
Als voorbeeld kan dit opgepakt worden in het werkoverleg/toolbox. Je kan hiervoor gebruik maken van de presentatie ‘ Werken zonder stress’ en ongewenst gedrag met uitleg voor de presentator in de catalogus van de ii branche.

Normen / wetgeving

- Deze verplichtingen volgen uit het Arbobesluit artikel 2.15, lid 1 en 2.
  Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar bestaat voor blootstelling aan psychosociale       belasting wordt voorlichting en onderricht gegeven over de risico’s voor psychosociale arbeidsbelasting     alsmede over de maatregelen die er op zijn gericht die belasting te voorkomen of te beperken.
 

Zie verder

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers