Vertrouwenspersoon

Benoem een vertrouwenspersoon

Wie gepest wordt, of ziet dat een collega teveel drinkt (of steelt), kan het lastig vinden om erover te vertellen. Een vertrouwenspersoon in je bedrijf, bij wie medewerkers terecht kunnen en aan wie ze hun verhaal kunnen vertellen, is daarom belangrijk. Samen bekijken ze het probleem en bepalen ook de eventuele vervolgstappen. Naast een luisterend oor biedt de vertrouwenspersoon ondersteuning bij het bespreekbaar maken van het probleem. Alles wat besproken wordt is vertrouwelijk. De vertrouwenspersoon heeft geheimhoudingsplicht.

Zo pak je het aan

  1. Kies of je een interne vertrouwenspersoon aanstelt of een externe vertrouwenspersoon, of een combinatie van beiden. Als je voor een externe vertrouwenspersoon kiest kun je gebruik maken van de sectorale vertrouwenspersoon van de branche: https://www.clcvecta.nl/nieuws/sectorale-vertrouwenspersoon-voor-tentoonstellings 
  2. Zorg ervoor dat de vertrouwenspersoon goed is opgeleid en onafhankelijk is.
  3. Zorg voor bekendheid van de vertrouwenspersoon bij de medewerkers zodat ze hem/haar kunnen bereiken en op vertrouwelijke wijze en direct ondersteuning kunnen inschakelen. Neem de vertrouwenspersoon bijvoorbeeld op in het personeelshandboek of laat hem/haar zich in een werkoverleg voorstellen.
 

Meer informatie

1. De rol en kerntaken van de vertrouwenspersoon zijn:
  1. Opvang en begeleiding van medewerkers die last hebben van ongewenste omgangsvormen.
  2. Bekendheid geven aan het onderwerp (voorlichting); het geven van informatie en voorlichting over het voorkomen van grensoverschrijdend gedrag en de werkwijze.
  3. Het geven van advies aan management over signalen vanuit de ontvangen meldingen en het doen van suggesties ter verbetering.
  4. Het adviseren van management over signalen (knelpunten) en het beleid ongewenst gedrag.
 

2. Vertrouwenspersoon kiezen Intern of extern

De vertrouwenspersoon wordt in samenspraak met de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging aangesteld en kan zowel intern (Ad 1), of extern (Ad 2) zijn of een combinatie van beiden.
 
Interne vertrouwenspersoon en voordelen: voordeel van de interne vertrouwenspersoon is dat dit vaak iemand die het bedrijf goed kent en van nature al het aanspreekpunt is bij problemen. Een geschikte kandidaat is integer, empathisch, luistervaardig en heeft het vertrouwen van de collega’s. De bevoegdheden van de vertrouwenspersoon zijn van groot belang voor het onafhankelijk uitvoeren van de functie. Vaak worden deze opgenomen in de functieomschrijving. Zorg ervoor dat de interne vertrouwenspersoon goed is opgeleid.
 
Externe vertrouwenspersoon en voordelen:  Bij organisaties met minder dan 25 werknemers is het vaak makkelijker om een externe    vertrouwenspersoon te kiezen. Voordeel is dat hij/zij geen binding met het bedrijf en hierdoor zijn onafhankelijkheid en objectiviteit vaak makkelijker kan waarborgen. Hierdoor ligt de drempel vaak lager. Daarnaast heeft hij als deskundige meer kennis en ervaring.
 
Sectorale vertrouwenspersoon / het sectoraal vertrouwenspersoon-loket:
CLC-VECTA heeft met de sociale partners FNV en CNV Vakmensen een sectorale vertrouwenspartner aangewezen. Samen met ArboNed zijn deze afspraken vormgegeven in een sectoraal vertrouwenspersoon-loket voor werknemers in de Tentoonstellingsbranche.
 
Links:
Meldpunt Sectoraal vertrouwenspersoon-loket CLC-Vecta: De werknemer neemt contact op met dit meldpunt via vertrouwenspersoon@sociaalfondsttb.nl. Het meldpunt stuurt de melding door naar ArboNed en een regionale vertrouwenspersoon neemt contact op met de werknemer.  Zie verder https://www.clcvecta.nl/nieuws/sectorale-vertrouwenspersoon-voor-tentoonstellings
 

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers