Pas op voor ZZP-ers!

26-8-2011

Werkgevers kunnen ZZP-ers binnen de onderneming werkzaamheden laten verrichten, maar moeten daarbij niet denken dat zij in geval van een arbeidsongeval aan hun aansprakelijkheid kunnen ontkomen. ZZP-ers kunnen onder bepaalde voorwaarden namelijk de werkgever aansprakelijk stellen in geval van een bedrijfsongeval op grond van artikel 7:658 lid 4 BW. ZZP-ers kunnen onder bepaalde voorwaarden namelijk de werkgever aansprakelijk stellen in geval van een bedrijfsongeval op grond van artikel 7:658 lid 4 BW.

Artikel 7:658 lid 4 BW heeft betrekking op de zorgplicht van de werkgever jegens personen met wie hij geen arbeidsovereenkomst heeft. Er wordt verschillend geoordeeld in de rechtspraak en literatuur over de vraag wanneer een ZZP-er wel en wanneer een ZZP-er niet onder de werkingssfeer van artikel 7:658 lid 4 BW valt.

Zo hebben bijvoorbeeld zowel het Gerechtshof Arnhem als het Gerechtshof Amsterdam in recentelijke uitspraken geoordeeld dat een opdrachtgever ook aansprakelijk kan zijn voor de schade die een ZZP-er in de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt. Van belang is volgens de Gerechtshoven dat de ZZP-er ten opzichte van degene die hij aansprakelijk stelt een positie inneemt die vergelijkbaar is met de eigen werknemers van de aansprakelijk gestelde. Daarnaast wordt in diverse rechtspraak het vereiste gesteld dat het moet gaan om werkzaamheden die passen in de bedrijfsuitoefening van de opdrachtgever, maar bovendien ook dat de opdrachtgever feitelijk zeggenschap had over de werkzaamheden van degene wie het ongeval overkwam. De reikwijdte van artikel 7:658 lid 4 BW is dus omstreden. De vraag of er aan die voorwaarden voldaan is verschilt sterk naar gelang de omstandigheden van de concrete situatie.

Het ontbreken van de feitelijke zeggenschap kwam onlangs in een uitspraak van de rechtbank ‘s –Hertogenbosch aan de orde. De rechtbank zag in deze zaak geen aanleiding om artikel 7:658 lid 4 BW zo ruim uit te leggen dat ook een zelfstandige, die werk uitvoert dat via verschillende onderaannemers aan hem is uitbesteed, hieraan aanspraken kan ontlenen jegens de hoofdaannemer.

Het inschakelen van ZZP-ers kan dus aansprakelijkheid voor werkgevers met zich meebrengen indien er een arbeidsongeval plaats vindt. Laat je daarom goed voorlichten over de risico’s bij het gebruik maken van ZZP-ers.

Bron: Gerechtshof Amsterdam 22 februari 2011, LJN BP 6637; Gerechtshof Arnhem 17 augustus 2010, LJN BN3781; Rechtbank ‘s-Hertogenbosch 13 juli 2011, LJNBR1652.

Plaatsing: Nieuwsbrief Arbeid & Medezeggenschap Dijkstra Voermans Advocatuur & Notariaat

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers