SLIM subsidie aanvragen voor ontwikkeling, ontwikkeladviezen en opleidingsplannen

19-8-2020

Doel van de regeling
Zelf regie pakken op de eigen loopbaan is niet voor iedereen vanzelfsprekend. Het is voor werkgevers van belang te weten welke kennis en vaardigheden nodig zijn voor de continuïteit en groei van het bedrijf, en wat dat nu en in de toekomst vraagt van medewerkers. Daartoe kunnen werkgevers investeren in het creëren van een positieve leercultuur en een leerrijke werkomgeving. Dit zorgt ervoor dat zij hun onderneming of instelling toekomstbestendig houden, dat medewerkers inzetbaar en productief blijven en dat zij aantrekkelijk zijn voor nieuw personeel. Alleen op deze manier kan worden meegegaan op de dynamische arbeidsmarkt. In het mkb ontbreekt het regelmatig aan tijd, geld, kennis of capaciteit om zich te richten op de toekomstbestendigheid van de onderneming en het op peil houden van de kennis en vaardigheden van de werkenden in de onderneming. 

De regeling is gericht op de volgende activiteiten:
  1. de doorlichting van de onderneming uitmondend in een opleidings- of ontwikkelplan gericht op het inzichtelijk maken van de scholingsbehoefte vanuit het perspectief van de onderneming;
  2. het verkrijgen van loopbaan- of ontwikkeladviezen ten behoeve van werkenden in de onderneming, of in geval van een samenwerkingsverband werkenden in andere mkb-ondernemingen;
  3. het ondersteunen en begeleiden bij het ontwikkelen of invoeren van een methode in de onderneming die werkenden in de onderneming stimuleert hun kennis, vaardigheden en beroepshouding verder te ontwikkelen tijdens het werk;
  4. het gedurende enige tijd bieden van praktijkleerplaatsen ten behoeve van een beroepsopleiding of een deel daarvan in de derde leerweg bij een erkend leerbedrijf.
Voor wie?
De subsidieregeling staat open voor individuele mkb-ondernemingen. Voorafgaand aan de aanvraag dient de mkb'er zich eerst te laten registreren als aanvrager.

Voorwaarden
De maximale subsidie voor het mkb is 24.999 euro en is bepaald op 80% van de subsidiabele kosten voor kleine mkb-bedrijven (tot 50 fte) en 60% voor de grotere. De minimale subsidie is 5.000 euro.

De subsidiabele kosten zijn kosten van inhuren van externe deskundigheid en interne loonkosten. Voor kosten van een externe adviseur met een uurtarief lager dan € 125 per uur exclusief btw is een offerteprocedure niet vereist. Een hoger tarief dient met een offerteprocedure te worden aangetoond, ongeacht de waarde van de opdracht. Voor interne loonkosten is een integraal uurtarief van toepassing.

Bij overschrijding van het subsidieplafond wordt na afloop van het aanvraagtijdvak door middel van loting de volgorde vastgesteld waarin de ontvangen subsidieaanvragen worden afgehandeld. Nadat de aanvraag volledig is bevonden zal deze inhoudelijk worden getoetst. Op een subsidieaanvraag wordt daarna binnen 18 weken beslist.
 
Projectduur en eindverantwoording
Projecten voor het mkb dienen binnen 12 maanden te zijn afgerond. 
 
Bron: PGHM Subsidieadvies en fondsenwerving
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Partners & preferred suppliers