Medische verklaring verplicht voor werken in Frankrijk

In verband met de invoering van een nieuwe wet in Frankrijk, gericht op modernisering van de arbeidsgeneeskunde, is elke werknemer die in Frankrijk aan de slag gaat per 1 januari 2017 verplicht een medische verklaring op zak te hebben. De medische verklaring is 1 van de 6 punten waarop deze nieuwe wet verplichtingen opwerpt, maar de enige waar je als Nederlandse werkgever direct mee te maken hebt indien je werknemers tijdelijk laat werken in Frankrijk.

Medische keuring
De wet is bedoeld om gezondheid van werknemers beter te monitoren, werkzaamheden aan te passen indien nodig en zo uitval te voorkomen. Elke werknemer die in Frankrijk werkzaamheden uitvoert, ongeacht leeftijd op beroepsgroep, dient periodiek (minimaal elke 5 jaar) een medische keuring te ondergaan bij een bedrijfsarts (geen specialist of andere instantie, enkel de bedrijfsarts mag dit doen!) met als doel de verenigbaarheid van de gezondheid van de werknemer met zijn functie vast te stellen. Hierop volgt de uitgifte van een medische verklaring waarin gebruikelijk 2 soorten formuleringen worden gebruikt:

  • Apte à son poste / au travail = geschikt voor zijn functie
  • Apte avec restrictions = geschikt met beperkingen

Deze laatste formulering kan de bedrijfsarts gebruiken om, indien nodig, de nodige aanpassingen (op te benoemen. Deze beperkingen kunnen bepaalde taken (zware lasten dragen, voertuig rijden), specifieke werksituaties omvatten (werken op hoogte, werken in krappe ruimtes, nachtwerk) of blootstelling aan beroepsrisico's (chemische stoffen, trillingen enz.).

Meldingsplicht = documentatieplicht
Eerder hebben we al een handleiding geschreven voor het werken in Frankrijk en dan specifiek op de meldings- en documentatieplicht. De medische verklaring met daarop onder meer in de Franse taal vermeld 'apte au travail' maakt nu onderdeel uit van de documentatie die de werknemer verplicht dient te kunnen tonen bij controle op de werkplek in Frankrijk. Het niet naleven van deze verplichting levert een boete op van € 2000,- per werknemer.

En nu?
De aanpak van de medische keuring is gedeeltelijk te vergelijken met die van het Preventief Medisch Onderzoek zoals we dat in Nederland kennen. Met dien verstande dat je als werkgever in Nederland verplicht bent een PMO aan te bieden (conform Cao Tentoonstellingsbedrijven eens in de 3 jaar), maar de werknemer niet verplicht is deze te ondergaan. Daarnaast is de rapportage van een PMO niet voldoende voor de Franse autoriteiten. Omdat een PMO zowel werkgever als werknemer veel oplevert, is het sowieso verstandig hier mee aan de slag te gaan, maar voor dit doel raadt onze kennispartner ArboNed een 'expatkeuring' aan.

Expatkeuring
Een expatkeuring wordt afgenomen door een bedrijfsarts en bestaat uit een:

  • Medische vragenlijst
  • Oogonderzoek (5 meter, 40 en 60 centimeter)
  • Gehooronderzoek Biometrie (lengte, gewicht, bloeddruk)
  • Bloedonderzoek (vingerprik) Longfunctieonderzoek
  • Lichamelijk onderzoek
  • ECG in rust
  • Urinestick
De expatkeuring kan zo nodig worden aangepast op specifieke functie/taakeisen

Aansluitend wordt een schriftelijke verklaring van goed- of afkeuring afgegeven, of een verklaring met beperkingen (goedgekeurd onder de voorwaarde van….). Deze verklaringen worden normaal gesproken in de Engelse taal opgesteld, maar dat kan uiteraard ook in het Frans zijn.

Onze partner ArboNed biedt de expatkeuring aan voor € 240,- per werknemer. Als lid van CLC-VECTA ontvang je een korting van 3% op deze en alle andere diensten van ArboNed.

Meer lezen?
De Franse overheid heeft een website ingericht (in het Frans) waarin de modernisering van de arbeidsgeneeskunde in 6 deelgebieden wordt toegelicht. De volledige wettekst is via deze link te raadplegen, het bijbehorende decreet wat tot uitvoering en handhaving leid, vind je hier.

Meer informatie over nut en noodzaak van een PMO en antwoord op veelgestelde vragen over het PMO vind je via de website van ArboNed. Voor meer informatie over de expatkeuring van ArboNed, neem je contact op met keuringen@arboned.nl of bel je met +31 (0)251 - 261 550.

Uiteraard kun je ook altijd contact opnemen met Dineke Philipse, verantwoordelijk voor Leden- en sponsorzaken bij CLC-VECTA.

Bronnen:
www.apst.fr
www.editions-legislatives.fr
modernisationsanteautravail.fr
www.arboned.nl

De informatie in dit artikel is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld aan de hand van de ten tijde van schrijven beschikbare informatie. CLC-VECTA kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor beschadigende consequenties en ziet derhalve af van welke aansprakelijkheid dan ook.

Artikel gepubliceerd d.d. 23-05-2017

Beurzen

Congressen & Bijeenkomsten

Evenementen & Incentives

Entertainment

Kennispartners & preferred suppliers