Principeakkoord over verlenging Cao Tentoonstellingsbedrijven bereikt

20-4-2022

Sociale partners in de Tentoonstellingsbranche, CLC-VECTA, FNV Bouwen & Wonen en CNV Vakmensen, hebben op 19 april 2022 met elkaar een principeakkoord bereikt over de verlenging van de Cao Tentoonstellingsbedrijven. Het akkoord wordt door sociale partners met een positief advies gedeeld met de eigen achterban. Na goedkeuring door de achterbannen wordt de Cao formeel afgesloten en een verzoek tot Algemeen Verbindend Verklaring ingediend bij het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Gestreefd wordt naar een indiening vóór 1 mei in verband met tijdige AVV voor de salarisverhoging per 1 juli a.s. 
 
De wijzigingen en aanvullingen ten aanzien van de Cao 2020-2021 betreffen de volgende:
 
Looptijd
De Cao heeft een looptijd van 24 maanden, van 1 januari 2022 tot en met 31 december 2023.
 
Lonen
Tijdens de looptijd worden de salarissen als volgt verhoogd:
  • 1 juli 2022: 2% voor alle werknemers in de sector
  • 1 januari 2023: een absolute verhoging van € 100,- van alle lonen in het loongebouw (inclusief uitloopperiodieken). Voor medewerkers met een salaris dat na de verhoging van € 100,- weer in het loongebouw valt, wordt het salaris opgehoogd tot het schaalmaximum.
  • 1 juli 2023: 2% voor alle werknemers in de sector
 
Jeugdlonen
Sociale partners wensen de jeugdlonen stapsgewijs als volgt te verhogen:
Leeftijd werknemer % van het maandsalaris  
  Per 1 januari 2023 Per 1 januari 2024* Per 1 januari 2025*
15 60% 70% 80%
16 60% 70% 80%
17 70% 80% 90%
18 80% 90% 100%
19 90% 100% 100%
20 100% 100% 100%
 
* Gezien de looptijd van de Cao, betreft dit een protocolafspraak.
 
Reiskosten
De vaste reiskostenvergoeding voor woon-werkverkeer wordt per 1 juli 2022 aangepast naar een vergoeding van € 0,19 per kilometer, tot maximaal 30 kilometer (€ 5,70) per enkele reis. Daarmee vervalt tabel 4.3.5 Reiskostenvergoeding woon-werkverkeer.
 
Extra loontabel
Voor werknemers van wie is vastgesteld dat zij met voltijdse arbeid niet in staat zijn het Wettelijk Minimum Loon (WML) te verdienen, maar wel mogelijkheden tot arbeidsparticipatie hebben en die behoren tot de doelgroep voor loonkostensubsidie op grond van de Participatiewet, wordt een aparte loonschaal van 100% van het WML opgenomen in de Cao.
 
Vakantiedagen
Opbouw bij ziekte
De opbouw van vakantiedagen wordt bij langdurige ziekte (vanaf 6 maanden), beperkt tot de wettelijke vakantiedagen.
 
Extra dagen o.b.v. leeftijd
De extra vakantiedagen voor werknemers vanaf 58 jaar worden vanaf 1 januari 2023 ‘Ontziedagen’.
 
Ontziedagen
Werknemers van 58 jaar en ouder, hebben, in het kader van duurzame inzetbaarheid, recht op Ontziedagen. Opname van ontziedagen vindt in overleg tussen werkgever en werknemer en op basis van een jaarplanning verspreid over het jaar plaats. Niet opgenomen ontziedagen vervallen aan het einde van het kalenderjaar, uitbetaling is niet mogelijk.
 
80-90-100 regeling oudere werknemers
Werknemers hebben het recht vanaf 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd de 5-daagse werkweek om te zetten naar een 4-daagse werkweek. De arbeidsvoorwaarden worden, per 1 januari 2023, aangepast aan de nieuwe arbeidsduur, met uitzondering van het loon (90%) en de pensioenopbouw (100%). De werknemer die kiest voor deze ‘80-90-100 regeling’, heeft geen recht op Ontziedagen en anciënniteitsdagen.
 
Overwerken en nachtdienst oudere werknemers
Werknemers hebben het recht vanaf 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd overwerk en nachtdienst te weigeren.
 
Tijd voor Tijd
Werknemers mogen op elk moment niet meer dan 120 Tijd voor Tijd uren hebben staan. Zodra sprake is van meer dan 120 Tijd voor Tijd uren ‘in de boeken’ dient opname of uitbetaling plaats te vinden (in losse uren en/of hele dagen, zolang geen gebroken diensten ontstaan). Werknemers mogen zelf om opname van Tijd voor Tijd uren verzoeken. 
 
Atv-dagen
In geval van ziekte langer dan 6 maanden worden geen Atv-uren / dagen opgebouwd. Niet opgenomen dagen vervallen na afloop van het kalenderjaar waarin deze zijn opgebouwd. De werkgever kan de opname van Atv-dagen collectief vaststellen indien hij:
- dat doet in overleg met het medezeggenschapsorgaan of (als dat er niet is) de werknemers
- dit tenminste 6 maanden voorafgaand aan die Atv-dag doet
- de collectieve Atv-dag voor alle werknemers in de onderneming geldt
- de werkgever geen collectieve vakantiedagen vaststelt (de werkgever mag óf ATV-dagen óf vakantiedagen collectief vaststellen en niet beiden).
 
Ontslag
De mogelijkheid tot vrijwillige voortzetting van het pensioen (3 maanden) op kosten van de werkgever na beëindiging van de arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd, vervalt. De ontslagvergoeding van € 400,- in datzelfde geval vervalt eveneens.
 
PVT
De algehele verplichting tot het hebben van een PVT vervalt en de rechten van de PVT en OR worden in lijn gebracht met de WOR (Wet op de ondernemingsraden).
 
WGA-hiaat verzekering
De collectieve WGA-hiaat verzekering, en daarmee de werknemersbijdrage van 0,09%, wordt beëindigd met ingang van 1 januari 2023. Daarmee vervalt de werknemersbijdrage van 0,09%.
 
Uitzendkrachten
- Uitzendkrachten worden alleen ingehuurd voor piek, ziek en tijdelijke vervanging vanwege bijvoorbeeld vacatures.
- De inlener verstrekt zowel aan de uitzendkracht als de uitzender een inlenersverklaring waarmee de inlener opgave doet van alle arbeidsvoorwaarden, inclusief inschaling, waar de uitzendkracht recht op heeft. 
 
Werkafspraken Cao-partijen
- Sociale partners stellen een werkgroep aan die een activiteitenplan ontwikkelt ter bevordering van duurzame inzetbaarheid van werknemers in de tentoonstellingsbranche. De thema’s voor dit activiteitenplan zijn o.a. veilig en gezond werken, werkdruk, werk-privé balans en ontwikkeling.
- Sociale partners onderzoeken de mogelijkheid tot het verruimen van de ‘80-90-100 regeling’ naar alle werknemers die vanaf 10 jaar voor de pensioenrichtleeftijd hun arbeidsduur met 20% willen verminderen.
- Werkgevers onderzoeken de impact van het laten vervallen van de uitzonderingen (voor onder meer overwerk, reiskosten en vergoedingen) voor werknemers ingedeeld in salarisschaal 8 en hoger.

Heb je vragen en/of opmerkingen over de Cao c.q. het principeakkoord? Neem dan gerust contact op met Dineke Philipse: 0346 - 352 444 of dineke@clcvecta.nl.
 

Zoeken in nieuws

 

Zoekterm

Kennispartners & preferred suppliers